Przemoc wobec osób starszych – jakich zachowań możesz się spodziewać

Przemocą w psychologii określa się zachowanie o charakterze instrumentalnym i zamierzonym, którego celem jest zniewolenie ofiary, wyeliminowanie jej samodzielnych myśli oraz działań, a także podporządkowanie tej osoby żądaniom i wymaganiom agresora.

W obecnych czasach panuje kult młodości oraz myślenie ukierunkowane na przyszłość. Mimo iż starzenie się jest nieuchronnym procesem, który dotknie niemal każdego z nas, jest odbierane negatywnie ze względu na zmiany zachodzące w psychice (w postrzeganiu i adaptacji do nowych sytuacji), a osoby starsze uznawane są za niepotrzebne. Biorąc pod uwagę również zmiany w zakresie sprawności fizycznej, osoby starsze często wymagają pomocy opiekuna w wykonywaniu codziennych czynności.

Potencjalne ofiary przemocy

Takie cechy jak: słabość, samotność i bezradność, a także atrakcyjność z punktu widzenia wypracowanego przez całe życie majątku mogą powodować, że osoby w podeszłym wieku będą stanowić potencjalne ofiary przemocy. Również ze względu na stałe rytuały w ramach swojej aktywności, są one dla agresorów bardziej dostępne.

Do najczęstszych przejawów przemocy wobec seniorów zaliczyć można przede wszystkim zaniedbanie, które charakteryzuje się tutaj przede wszystkim brakiem należytej opieki w związku z pełnionymi przez siebie obowiązkami. Takie zaniedbanie może przyjąć formę czynną, jak i bierną. W zakresie niepożądanych działań wyróżnia się również przemoc fizyczną, a więc celowe i nieprzypadkowe użycie siły, które kończy się zranieniem. Tutaj dodatkowo trzeba zwrócić uwagę na sferę seksualną, ponieważ niewłaściwy kontakt seksualny również kwalifikuje się jako działanie przemocowe. Przemoc może przyjąć także formę finansową, co oznacza, że dochodzi do nieuprawnionego korzystania z funduszy oraz własności prywatnej ofiary. Wreszcie wyróżnia się czynności niewłaściwe w sferze psychicznej, na które składają się wywieranie nacisku poprzez zastosowanie groźby, poniżenie lub inne zachowanie tego typu.

Kto stosuje przemoc wobec seniorów

Jak podają badania niemal 3,2% osób w przedziale wiekowym 75-84 lata doświadcza przemocy, najczęściej ze strony innych członków rodziny. Wykazano, iż najwięcej zachowań przemocowych wychodzi od dorosłych dzieci. Zazwyczaj płcią, która charakteryzuje się największą gwałtownością wobec osób starszych są mężczyźni. W przypadku kobiet o wiele częściej dochodzi do przypadków zaniedbań. Zdarza się również, że członkowie rodziny, którzy mają problemy psychiczne, stosowali przemoc w przeszłości lub są uzależnieni od osoby starszej finansowo, zaniedbują ją.

Warto pamiętać, że dla ofiary stosowanie wobec niej przemocy jest działaniem wstydliwym, na który nakłada się również przekonanie o bezskuteczności ukarania sprawcy.

Opublikowano 09-05-2018